Курси Intel для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників навчальних закладів з питань ІКТ, формування та оцінки навичок ХХІ століття

 

Назва про­грами/
курсу

Автор/ розробник

К-сть годин

Цільова аудіторія

Рівень підготовки

Анотація

Он-лайн ресурс

І.

Курси програми Intel «Навчання для майбутнього» (Intel Teach)

1.

Intel «Вступ до інформаційних освітніх технологій XXI століття»
(Getting Started)

Intel/ адаптація Н.В. Морзе

24.36

Для вчителів -початківців та вчителі-предметники, які мають невиличкий досвід використання ІКТ, або взагалі його не мають

почат­ковий

Мета курсу: допомогти вчителю - предметнику, що має невеликий досвід роботи на комп'ютері, або взагалі не має такого досві­ду, набути навичок у сфері інформаційних технологій і опанувати підходи 21 століття до викладання і навчання. Курс складається з 12 модулів, зміст яких може бути адаптований до потреб окремої школи. У базовому курсі розгля­даються наступні теми:

Підручник

2.

Основний курс Intel «Навчання для майбутнього»
(оновлена 10 версія) Очний та очно-дистанційний.
(Intel Teach Essentials)
(Intel Teach Essentials On-Line) 
http://teo.iteach.ru/course/
category.php?id=21

Intel/ адап­тація H.B. Морзе, Н.П.Дементієвська (НАПН України)

Очний 44/64 Очно-
дистанційний 72(40очний, 32 дистанційнй)

Вчителі-предметники
(1-11 кл.)

Просуну­тий (професійний)

Інтерактивний тренінг з проблем ефективного впровадження ІКТ у на­вчальний процес, навчан­ня за методом проектів, здійснення фасилітації та скафалдинга, вико­ристання технологій Веб 2.0 у навчальному про­цесі (блоги, Вікі, соц.. закладки) формування та оцінювання навичок мислення вищих рівнів та навичок 21 століття. Формуюче оцінювання та його роль в формуванні вмінь формулювати на­вчальні цілі для вчителів та власні цілі навчання в учнів, планувати шляхи їх досягнення, опану­вати основами само-спрямування у навчан­ні, побудови власної освітньої траєкторії. Курс розроблено форматі е-посібника з викорис­танням е-довідника (уразі слабких комп'ютерних навичок), що дозволяє вчителям в подальшому самостійно опановувати і вдосконалювати свої комп'ютерні навички.

Е-посібник http://iteach.com.ua/
resources/full-time-tuition/
Розробка ефективних навчальних проектів http://educate.intel.com/
ua/projectdesign

Оцінювання в проек­тній діяльності
http://educate.intel.com/
ua/assessingprojects

Бібліотека з оцінюван­ня та інструментів та методів формування навичок та компетент­носте й (демо -https://educate.intel.com/
ASSESSING-DEMO/
PersonalLibraryPage.aspx?channel=uk-UA&tid=ap
.
потріб­на реєстрація) E-довідник: 
http://uspih.iteach.com.ua/
for-facilitators/experience/
help-guide

3.1.

Intel «Курс для керівників в освіті»
(базовий курс) (Leadership Forum)

Intel/ адаптація Н.В. Морзе

8-16

Директори шкіл

профе­сійний

Мета курсу - створення інформаційного просто­ру навчального закладу, програми інформатизації навчального закладу

Додаткові ресурси: 
http://www.intel.com/
education/teachers/

3.2 Intel «Курс для керів-ників в освіті»
(поглиблений курс)(Leadership Forum)
Intel/адаптація
Н.В. Морзе
24 Заступники
директорів шкіл
професійний Мета курсу - створення інформаційного простору навчального закладу +методика оцінки якості використання ІКТ в на-чальному процесі, впро-вадження формуючого оцінювання та формування навичок 21 століття - " -

4.

Intel «Навчання для майбутнього» Міні-курси «Елементи» Курси для само­стійного навчання, або під керівни­цтвом фасилітатора

Intel/Shelley Shott

5 г.- само­стійно;
8-12 -пла­нування,
5 - 8 - фасилітована дискусія

Для вчителів предметни ків, які пройшли курси Intel та бажають поглибити зання з методу проек­тів, оцінювання компетентностей, розвитку нави­чок критичного мислення, вміння працювати за даними, тощо

високий

Поглиблене вивченя окремих аспектів програ­ми Intel: метод проектів, Можливістьви кори стан ня фасілітованоїверсіїпідчас курсової підготовки, або у міжкурсовий період у методичних об'єднаннях, або самостійно 5 модулів: 4—5 годин — 8-12 годин — плану­вання запровадження у нав — вих. процес; 5 — 8 — фасилітована дискусія з обміну думками та обговорення планів дій

На СД, або в он-лайні (можливо заванта­жити з он-лайну) http://iteach.com.ua/
resources/elementy/

https://edugalaxy.intel.ru/
index.php?act=elements&CODE=about

(потрібна реєстрація)
http://www.intel.com/about

решта курсів неперекладена, нема запиту для України з боку МОН

II

Програма Intel «Шлях до успіху» (Intel Learn)

6.

Програма Intel
«Шлях до успіху», навчальні курси для учнів 

А) «Комп'ютерні технології для місцевої спільноти», Б) «Комп'ютерні технології та май­бутня професія», навчальний курс для учнів з допрофільної підготовки, В) «Комп'ютерні технології і під­приємництво»

Intel/адаптація робочої 
групи під кер. Н.П. Дементієвської (НАПН України)

40

Вчителі-предметники, соціальні педагоги, шкільні психологи, викладачі суспільних дісциплін, керівники гуртків позашкільних закладів освіти, класні керівники,
викладачі курсу «Технології»

середній

Інтерактивний тренінг з іноваційної педагогічної Технології щодо підготовки викладачів до ролі фасилітатора при формування в учнів комп'ютерної грамотності, розвитку кри­тичного мислення та співробітництва у навчанні, навичок вирішення про-блем, створення та впро­вадження соціальних та дослідницьких навчальних проектів, напрацювання навичок підприємництва.

http://www.uspih.iteach.com.ua/

III

Intel «1:1 Computing»

1.

«Організація на­вчально-виховного процесу в моделі Е-навчання «1 учень - 1 комп'ютер» (Дитиноцентриський підхід. Співробітництво у класі. Форму­вання та оцінка сформованності компетентностей)

Intel/ Shelley Shott, адап­тація В.М. Косик,
Н.І. Пушкарьова (IТіЗО МОН молодьспорт України)

40

Для вчителів,
які працюють с дітьми в моде­лі Е-навчання «1 учень-1 комп’ютер»

Високий

Мета курсу — організа­ція персоніфікованного навчання в моделі «1:1»,

http://1to1.iteach.com.ua/

2.

1:1 Базовий курс

Левинец М.О./
Гу­щина Н.І.

40

Для вчителів, які працюють в моделі «1:1»

Почат­ковий

Функціональні можливості СМПС, мережа, технічні питання організації навчального процесу в моделі «1:1»

 

<<