Професійна компетентність сучасного педагога — освітні ініціативи та ресурсне забезпечення

Олена Кузьмінська,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри інформаційних і дістанційних
технологій Національного університету
біоресурсіві природокористування України,
E-mail: kuzm.e.g@gmail.com


Анотація
. Освітянам сьогодні потрібні новітні технологічні інструменти та сучасні програмні платформи, які б допомагали їм пристосовувати свої напрацювання до нового навчального середовища, що постійно трансформується, отримати максимальні переваги від сучасних використання технологічних засобів навчання та соціальних об’єднань.  Автор статті досліджує вплив педагогічних інструментів та освітніх ініціатив Intel на формування професійної компетентності викладачів.

Ключові слова: ІКТ, освітні ініціативи, професійна компетентність

Професійна компетентність сучасного педагога.

Парадигмальні перебудови в освіті, інноватика і зміна моделей навчання — перехід від трансляційної педагогіки до смислової, співпраці суб’єктів освітнього процесу — об’єктивно вимагають нових підходів до підготовки фахівців, зокрема викладачів та вчителів.

Соціальні реалії, що відображаються в освіті, характеризуються спрямованістю на фахівців, компетентних у своїй галузі (предметна компетентність), та у галузі інформаційних технологій (ІКТ-компетентність).

У щорічних звітах Міжнародного медіаконсорціуму наводиться перелік комп'ютерних технологій, які мають або матимуть істотний вплив на організацію навчально-виховного процесу в найближчому майбутньому, а саме: мобільні технології і хмарні обчислення (2009 р.), відкритий контент, електронні книги, геосервіси, персональний Веб (2010–2011 рр.), семантично сумісні програми, Smart-об’єкти, доповнена реальність (2012–2014 рр.), навчальні ігри, сенсорні пристрої та інтерфейси, візуалізація даних, навчальна аналітика (2015– 2016 рр.) [1;2;3].

У зв’язку з цим професійна компетентність, до складу якої належить предметна, інформаційна та дослідницька, розглядається як достатня і необхідна умова освітньої діяльності, саморозвитку та самовдосконалення педагога. Компетентнісний підхід є своєрідною відповіддю на проблемну ситуацію в освіті, що виникла внаслідок протиріччя між необхідністю забезпечити належну якість освіти в умовах динамічного розвитку науки і технологій та неможливістю розв’язати цю задачу традиційним шляхом. Разом з тим залишається невирішеним питання щодо засобів формування та способів набуття професійної компетентності.

Ініціативи та інструменти Intel щодо формування професійної компетентності педагогів.

Розуміючи, що ІКТ самі по собі не можуть забезпечити підвищення ефективності навчання, але можуть стати дійовим засобом удосконалення навчального процесу лише у взаємодії з сучасними педагогічними технологіями, освітні ініціативи Intel в Україні спрямовані саме на те, щоб допомогти освітянам ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у взаємозв’язку з інноваційними педагогічними методиками в своїй повсякденній роботі.

Ідея будь-якої програми, яка має справу з масовою освітньою практикою, може бути визначена наявністю трьох критеріїв: 1 — адекватністю програми до існуючих умов і, отже, можливістю її реалізації в них; 2 — комплексністю програми, тобто наявністю різних суб’єктів діяльності, що долучаються до її реалізації; 3 - внеском програми у фонд загальнокультурного розвитку. Саме з таких позицій  корпорація Intel вибудовує свою програму — «Освітні ініціативи Intel – стратегія успіху української освіти».

Протягом останніх 10 років в Україні успішно впроваджуються три відомі міжнародні освітні програми Intel - «Навчання для майбутнього» (Intel Teach), для працюючих та майбутніх викладачів, «Шлях до успіху» (Intel Learn) - для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів, Intel ISEF — конкурс науково-технічної творчості школярів, майбутніх вчених. Також успішно реалізується науково-методичний проект з опробування концепції інноваційної моделі електронного навчання в середовищі — проект електронного навчання в моделі «1 учень - 1 комп’ютер».

Мета проекту  «Освітні ініціативи Intel – стратегія успіху» — створити умови для набуття професійної компетентності учасників освітнього процесу, умови для творчого та професійного зростання та успішної реалізації у сучасному суспільстві [4].

Стратегія успіху реалізується у декілька етапів (рис. 1), на кожному з яких розв’язуються свої завдання:

 1. Визначення потреб та професійних запитів щодо навчання викладачів – вибір  відповідної програми та форми навчання в рамках пропозицій від Intel (www.iteach.com.ua) і, як наслідок, формування ІКТ- компетентності[1];
 2. Впровадження результатів навчання (плани проектів) у практику навчальних закладів – реалізація проектів (формування дослідницької компетентності, вдосконалення предметної та ІКТ-компетентностей);
 3. Поширення досвіду реалізації проектних технологій – щорічний конкурс «Успішний проект» (project.iteach.com.ua) на краще реальне впровадження проектів з використанням ІКТ у навчально–виховному процесі [5], конкурси проектів та публікацій в рамках освітніх програм корпорації Intel: «Навчання для майбутнього» (http://successvision.iteach.com.ua/) та «Шлях до успіху» (uspih.iteach.com.ua/contest/), регіональні конкурси, ініційовані координаторами освітніх програм Intel та партнерами корпорації (wiki.iteach.com.ua/Iteach.Wiki:Поточні_конкурси_і_проекти), діючі блоги та онлайн-спільноти активних учасників освітніх програм – формування професійної компетентності через баланс її складових;
 4. Узагальнення досвіду – щорічний всеукраїнський конкурс «Історія успіху учителів та дітей – учасників освітніх програм корпорації Intel в Україні» (http://successstory2013.iteach.com.ua/). Рис. 1

Будь-яке дослідження, в тому числі й власного прогресу, спрямоване на одержання нових знань та досвіду. Тому, методика реалізації означеної стратегії передбачає набуття знань, за допомогою сучасних ІКТ в тому числі, на кожному з зазначених  етапів. Набуті знання є основою для переходу до наступного етапу. Останнє відповідає рекомендаціям UNESCO та сприятиме формуванню навичок ХХІ століття [6] всіх учасників освітнього процесу: представників адміністрації навчальних закладів, тренерів, учнів та студентів, викладачів та вчителів. А для останньої категорії  також є важливою складовою професійної компетентності.

Реалізація стратегії: результати впровадження та ресурсне забезпечення.

Розробляючи стратегію успіху освітніх ініціатив на основі розвитку дослідницької діяльності учасників освітнього процесу за підтримки ІКТ та інформаційних ресурсів, ми виходимо з того, що успішність будь-якої з освітніх програм, зокрема проекту «Освітні ініціативи – стратегія успіху», залежить від реалізації трьох основних складових (рис. 2): наявності реалізаторів програми, банку проектів та системи управління.1.
«Реалізатори програми» – активна спільнота людей, які поділяють основні теоретичні положення програми, володіють відповідними техніками організації діяльності і готових до такої роботи.


Процес створення такої спільноти є досить складним і тривалим завданням і припускає поступове об’єднання його членів навколо спільної предметної діяльності при постійному аналізі впливу зовнішніх по відношенню до цієї діяльності реалій.

Ще однією особливістю такого співтовариства є неможливість його створення адміністративним шляхом; воно відбувається тільки «мережевим» способом. Онлайн-ресурси для підтримки спільноти реалізаторів програми на сьогодні є необхідною умовою та запопорукою успіху створення та  розвитку мережних об’єднань:

 • головний портал програми (http://www.iteach.com.ua/)  є «інформаційним хабом» для всіх інструментів підтримки «спільнот реалізаторів»;
 • вікі-сайт програми (http://wiki.iteach.com.ua/) — онлайн-спільнота та платформа для навчання за оновленою версією програми Intel «Навчання для майбутнього», дистанційного навчання, спілкування учасників, створення банку проектів,  проведення  конкурсів, роботи експертних груп, створення колективних проектів, розміщення навчально-методичних матеріалів тощо (рис. 3).Досвід впровадження іншої освітньої програми Intel в Україні – «Шлях до успіху» також доводить необхідність наявності «спільноти реалізаторів» для успішної реалізації ініціативи.  Приклад, вікі-платформу для фасилітаторів програми можна побачити за адресою: http://wiki.iteach.com.ua/Вікі_для_фасилітаторів_програми_Intel_"Шлях_до_успіху". 

Окрім ресурсів, створених на національному рівні дирекцією освітніх програм Intel, існують приклади регіональних, активно працюючих спільнот, зокрема подані в мережі. Наведемо лише два приклади:

 • сайт кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті Запорізького ОІППО (http://www.ciit.zp.ua) та вікі-портал (http://wiki.ciit.zp.ua/) для підтримки спілкування та спільної роботи учасників проекту Інтел в Запорізькій області (рис. 4);Рис. 4

 • неофіційний, проте дуже інформативний інформаційний ресурс освітніх ініціатив Intel у Львівській області — блог «ІНТЕЛ на Львівщині» (http://intellviv.blogspot.com/).

2. Колекції проектів, які задають конкретні рамки діяльності для всіх учасників та постачають конкретні результати, що забезпечують поетапне просування та розвиток програми.

До таких, в рамках проекту «Освітні ініціативи – стратегія успіху»,  належать:

 • бібліотека Intel - проектів на головному освітньому порталі Intel в Україні (http://iteach.com.ua/library/);
 • всеукраїнський «Банк проектів» (http://wiki.iteach.com.ua/Банк_проектів), де користувачі можуть ознайомлюватись з навчальними проектами вчителів України; колекція проектів, структурована за навчальними предметами та класами, створюється користувачами вікі-сайта;
 • проекти, подані на конкурс «Успішний проект»[2] (http://wiki.iteach.com.ua/Всеукраїнський_конкурс_"Успішний_проект_2013), структуровані за такими номінаціями: навчальний проект, виховний проект, соціальний проект, навчальний блог та відео (рис. 5).Рис. 5

Будь-який проект із пропонованих колекцій може використовуватись експертами для оцінювання («конкурсні» проекти), моніторингу успіху реалізації програми, а також як приклад чи зразок для реалізації її учасників.

3. Система управління, коли розвиток будь-яких підпрограм або окремих проектів відбувається в загальному контексті і напрямку розвитку програми в цілому. Активність окремих суб’єктів програми ініціюється в напрямку руху і досягнення глобальних цілей програми.

Всі освітні програми Intel адмініструються дирекцією освітніх програм з числа співробітників корпорації та представників навчальних закладів і громадських організацій. Найбільші програми («Навчання для майбутнього» та «Шлях до успіху») адмініструються окремими громадськими організаціями. На рівні дирекції відбувається процес визначення цілей освітніх ініціатив, загальне стратегічне планування, ініціюється активність громадських організацій та партнерів в регіонах.

Також для побудови ефективної системи управління, а відповідно й створення умов для успішної реалізації програми, необхідно створити адекватну систему критеріїв оцінювання результативності роботи програми, а також систему трансляції досвіду й організації доступу до неї користувачів: вчителів, тренерів, координаторів та інших зацікавлених осіб.

Відзначимо, що розуміння ефективності з точки зору різних спільнот або адміністративних структур може значно різнитися. Так, з відомчої точки зору, ефективно працююча програма відтворює кількісний параметр; явища якісно іншого рівня, що нерідко задають якісний стрибок в ефективності, при цьому відкидаються.

Для оцінювання результатів реалізації проекту «Освітні ініціативи – стратегія успіху» застосовувались як кількісні характеристики, наприклад, кількість навчених викладачів за тією або іншою програмою, кількість поданих на конкурс робіт (загальна та географічна), так  і якісні (наприклад, відповідність поданих на конкурс проектів критеріям (http://project.iteach.com.ua/about/) чи критерії атестації тренерів. Крім того при оцінюванні використовуються дві категорії експертів: фахівці з числа авторів та адаптаторів освітніх програм, тренерів — експертів, представників навчальних закладів, Міністерства освіти та науки, корпорації Intel, так і «народні експерти».

Проблема побудови системи трансляції вирішується за допомогою реалізації інноваційно-мережевого принципу трансляції, заснованого на особистісній передачі досвіду між суб’єктами інноваційної мережі – учасниками програм Intel. Для цього в рамках проекту розроблена мережа інтернет-ресурсів та онлайн-спільнот.

Головним «хабом», платформою, що об’єдную інформацію про всі програми та відповідні ресурси, є інтернет-портал освітніх ініціатив корпорації Інтел — http://iteach.com.ua/ (рис. 6).Рис. 6

Для кожної з програм створено окремий інформаційний сайт. Інформація про «Навчання для майбутнього» публікується на сайтах www.iteach.com.ua та v10.iteach.com.ua (ресурс, присвячений новій версії програми). Інформація про програму «Шлях до успіху» на сайті www.uspih.iteach.com.ua. Інформація про проект «1 учень – 1 комп’ютер» — на сайті 1to1.iteach.com.ua.

Для спілкування, підтримки проведення тренінгів та майстер-класів, обговорення та спільної роботи учасників створено окремий ресурс – Intel Teach Wiki (http://wiki.iteach.com.ua).

Для того, щоб сьогодні створювати належні умови для трансляції інформації, неможливо уникнути використання сучасних соціальних мереж. Так, для оперативного інформування представників цільової аудиторії про активності в рамках освітніх ініціатив, використовується Twitter: https://twitter.com/iteach_ua (рис. 7).Рис. 7

А спілкування між всіма учасниками проекту активно відбувається в найбільшій у світі соціальній мережі Facebook. Там створено спеціальні групи для учасників різних освітніх програм та ініціатив корпорації:Рис. 8

Дирекція освітніх програм корпорації Intel постійно розширює спектр технологій та платформ для спілкування та навчання в рамках проекту:  міні-тренінги «Елементи» для самостійного навчання, Skype-конференції, вебінари, в рамках яких здійснюється науково-методичний супровід та веб-підтримка освітньої діяльності (онлайн-ресурси та онлайн-спільноти). Важливо, що на рішення щодо використання тих чи інших платформ та форм організації діяльності все більш активно впливають члени «спільнот реалізаторів», надаючи відповідний зворотній зв’язок.

Яскравим прикладом може бути дистанційна регіональна конференція «Мобільне середовище навчання і сучасна освіта», яка відбулася 3–12 вересня 2013 р. на сайті Освітня Галактика Intel (https://edugalaxy.intel.ru/conf/ukraine/). Конференція проводилася компанією Intel та Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти за підтримки Міністерства освіти і науки України. Під час дистанційної конференції розглядалися питання, пов’язані зі створенням середовища мобільного навчання, педагогічних практик його використання та ознайомленням з технічними рішеннями для організації мобільного навчання на рівні класу і школи.

Рефлексія. Запорукою успіху реалізації проекту є активність та зацікавленість його учасників. Безперечно, для формування навичок ХХІ століття, зокрема у частині формування дослідницької та ІКТ- компетентності, як складових професійної, доступ до сучасних ІКТ є необхідною  умовою, але вирішальним фактором є бажання! Так, у деяких школах, де є лише один працюючий комп’ютер, вчителі разом з учнями реалізовують чудові проекти.

Показовою в цьому сенсі є історія експериментальної роботи з впровадження ініціативи «1 учень – 1 комп’ютер» в середній школі м. Дніпропетровська (http://1to1.iteach.com.ua/istorii_uspihy/). Завдяки цій історії можна побачити, як змінювалось ставлення дітей до навчання, до комп’ютерів, до вчителя. Учні починають сприймати технічні засоби не як іграшку, а як інструмент для досягнення власних навчальних цілей та задоволення соціальних потреб.

Організовуючи діяльність, зокрема в рамках проекту «Освітні ініціативи — стратегія успіху», слід пам’ятати, що вона повинна мати практичну цінність. Оскільки навчитись можна лише на практиці, компетентність — це вміння застосовувати на практиці набуті у процесі навчання знання та уміння. А формування та набуття  компетентності процес довготривалий і складний. Саме тому організаторами проекту  постійно відслідковується діяльність випускників тренінгів та програм,  якість їх роботи, оскільки потрібен час для того, щоб оцінити внесок високих технологій в життя навчального закладу. Для цього проводиться анкетування за результатами впровадження, ведеться робота на всеукраїнських та регіональних вікі-сторінках та в блогах. Тобто, активний учасник програми не залишається наодинці з набутими знаннями, матеріалами та ресурсами, а має можливість отримати підтримку та допомогу протягом довгого часу. Випускник програми має можливість постійного спілкування з тренерами-методистами, старшими тренерами, які завжди готові надати фахову консультацію. Це робиться для того, щоб забезпечити дійсно ефективні зміни в процесі викладання та навчання. І результати яскраво свідчать про успіх ініціатив Intel — за роки реалізації проекту багато вчителів професійно виросли, захистили дисертації, стали тренерами, отримали можливість прийняти участь в міжнародних проектах та програмах. Оцінюючи історії успіху багатьох учасників відповідного конкурсу корпорації Intel, можна бачити велику кількість подібних надихаючих прикладів.

Література

1.  The Horizon Report: 2009 K-12 Edition  [Electronic resource] // New Media Consortium. – 2009. – 36 p. – Way of access: http://www.nmc.org/pdf/2009-Horizon-Report.pdf (10.09.2013). – Title from the screen.

2.  The Horizon Report: 2010 K-12 Edition [Electronic resource] // New Media Consortium. – 2010 —  40 p. – Way of access: http://www.nmc.org/publications/horizon-report-2010-k-12-edition (10.09.2013). – Title from the screen.

3.  The Horizon Report: 2011 K-12 Edition [Electronic resource] // New Media Consortium. – 2011. — 40 p. – Way of access: http://www.nmc.org/pdf/2011-Horizon-Report-K12.pdf (10.09.2013). –Title from the screen.

4.  К обществам знания  /Всемирный доклад ЮНЕСКО. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf . — Назва з екрану.

5.  Кузьмінська О. Г. «Успішний проект» як засіб набуття та моніторингу сформоаності навичок ХХІ століття // Компютер у школі та сімї. — №6 (86). — 2010. — С. 41-43.

6.  Новый стандарт ИСО для повышения качества образовательных услуг и упрощения международного сравнения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iso.org/iso/ru/pressrelease.htm?refid=Ref1384. –  Назва з екрану.[1] Складові професійної компетентності взаємопов’язані, тому формування однієї, назвемо її ключовою для певного етапу проекту, спричинює розвиток інших.

[2] Починаючи з 2005 року дирекцією освітніх програм Intel проводиться постійно діючий конкурс «Успішний проект» на краще реальне впровадження проектів з використанням ІКТ у навчально–виховному процесі. Створено сайт конкурсу, працюють онлайн-спільноти учасників http://project.iteach.com.ua.<<