Тренінги за програмою Intel «Інноваційна модель Е-навчання «1 учень — 1 комп'ютер» як чинник розвитку ІК-компетентності педагогів

Ганна Скрипка,
методист науково-методичної лабораторії
інформаційних технологій навчання
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
E-mail: anna_skripka@list.ru


Анотація: 
У статті представлений аналізпрограмиIntel «Інноваційна модель Е-навчання «1 учень – 1 комп’ютер»як істотного чинника розвитку ІКТ-компетентності педагогів.

Ключові слова: ІК-компетентність педагога, Е-навчання, «1 учень – 1 комп’ютер», учнівський мобільний пристрій.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями.

Останнім часом усе частіше проголошується необхідність у формуванні та подальшому розвитку рівня компетентності педагогів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, оскільки «сучасна Україна вимагає якісно нових спеціалістів – з високим рівнем знань, креативним мисленням і здатністю швидко опрацьовувати інформацію, постійно вчитися й ефективно спілкуватися» [4]. Та насправді актуальним це питання стало завдяки розгортаннюпершого етапу Національного проекту «Відкритий світ», у результаті якогов травні-червні 2013 р.54 загальноосвітні навчальні заклади України отримали сучасну комп’ютерну техніку (до кінця 2013 р. таких закладів повинно бути 2000!). Всупереч результатам впровадження Державної цільової програми «Сто відсотків» (по Україні в середньому 98% вчителів володіють інформаційно-комунікаційними технологіями) українські педагоги виявилися неготовими до ефективного використання отриманої техніки, а особливо, таких мобільних пристроїв, як учнівський нетбук та планшет.

З метою підтримки таких учителів та навчання їх  методики ефективного використання технічного оснащення закладу, і, в результаті, розвитку рівня їх інформаційно-комунікаційної компетентності (ІК-компетентності), компанія Intel ініціювала серію тренінгів за програмою «Інноваційна модель Е-навчання «1 учень – 1 комп’ютер».

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається автор.

Незважаючи на значний інтерес науковців до питань використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі а також питання ІК-компетентності педагога (П.В. Беспалов, А.А. Єлізаров, Н.В. Насирова, О.В. Овчарук, М.І. Жалдак, Н.В. Морзе тощо), проблема розвитку ІК-компетентності вчителів залишається висвітленою недостатньо, що пов’язанев першу чергу із стрімким розвитком технологій та реформами в освіті.

Зокрема, до сьогоднішнього дня не було розроблено та апробовано систему тренінгів з ефективного використання у навчально-виховному процесі основної школи учнівських мобільних пристроїв.

Мета цієї статті – проаналізувати вплив тренінгів за програмою «Інноваційна модель Е-навчання «1 учень – 1 комп’ютер» на розвиток ІК-компетентності педагогів.

Виклад основного матеріалу дослідження

Стратегічною ціллю впровадження Національного проекту «Відкритий світ» є подолання освітньої нерівності та доступність якісної освітикожному школяру незалежно від його локації. Проте, в навчальних закладах, які отримали сучасну комп’ютерну техніку, вчителі виявилися неготовими до впровадження сучасних освітніх методик, оскільки не мають достатнього рівняІК-компетентності і потребують його розвитку.

Суть поняття ІК-компетентності(ІКТ-компетентності, ІТ-компетентності, інформаційної компетентності) тлумачиться науковцями по-різному:

 • інтегративне утворення особистості, яке віддзеркалює її здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку інформації та ефективної роботи з нею вусіх її формах та поданнях – як у традиційній, друкованій формі, так і в електронній формі (Н.В. Баловсяк) [1, с. 4];
 • підтверджена здатність особистості автономно і відповідально використовувати на практиці інформаційно-комунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язування суспільно значущих, зокрема, професійних завдань у певній предметній галузі або виді діяльності (О. М. Спірін) [3, с.46];
 • системна якість особистості, що характеризується єдністю професійних знань, умінь і навичок у галузі інформаційних технологій, ціннісних настанов та особистісного ставлення до них, яка має багаторівневу та багатокомпонентну структуру і розвивається протягом усього професійного буття педагога (Л. А. Чернікова) [6, с. 27].


Зауважимо, що розбіжності у визначенні поняття, які стосуються формування та використання сфери ІКТ, тісно пов’язані з контекстом, у якому вони застосовуються. В зарубіжних джерелаху межах поняття інформаційно-комунікаційної компетентності лежать також такі: цифрова грамотність (digitalliteracy), технологічна грамотність (technologyliteracy), інформаційна та технологічна грамотність (informationandtechnologyliteracy), технологічна грамотність (technologyliteracy), ІКТ-компетентність – інформаційно-комунікаційно-технологічна компетентність, ІКТ-навички – інформаційно-комунікаційно-технологічні навички (ICT skills) та ін. [2]

Проте зміст цього поняття надзвичайно складно чітко й однозначно визначити, оскільки інформаційні технології вдосконалюються, з’являються нові технічні і програмні засоби, які можуть бути ефективно застосовані у навчальному процесі. Тому педагоги, які мали декілька років тому високий рівень ІК-компетентності, сьогодні потребують його розвитку, оскільки учням наразі необхіднінові інтерактивні уроки, цікаві перевірені освітні ресурси, онлайн-спілкування та обмін файлами в безпечному інформаційному середовищі. Одним зі шляхів такого розвитку є навчання на тренінгу за програмою «Інноваційна модель Е-навчання «1 учень – 1 комп’ютер»,ініційованому компанією Intel.

Програма призначена в першу чергу для представників тих закладів, які беруть участь у Національному проекті «Відкритий світ» та отримали  інтерактивні дошки, комп’ютери для вчителів (ноутбуки), пристрої для учнів (планшети, нетбуки на базі платформ Android, iOS, Windows), лабораторні комплекси з датчиками (предмети – фізика, хімія, біологія), а також обладнання для налагодження мережевої інфраструктури.

Навчання вчителів відбувається у двох напрямках – опанування технічними аспектами роботи з пристроями («Використання мобільних пристроїв у моделі навчання «1 учень – 1 комп’ютер» в рамках національного проекту «Відкритий світ») та методикою застосування як наявного програмного забезпечення, так і сервісівВеб 2.0 (Освітнє середовище «1 учень - 1 комп’ютер»).

Програма «Використання мобільних пристроїв у моделі навчання «1 учень – 1 комп’ютер» у рамках національного проекту «Відкритий світ» міститьтакі теми:

Тема 1. Модель електронного навчання «1 учень – 1 комп’ютер».

 • Історія моделі
 • Теоретичні основи методу. Організація навчання, розмаїття прийомів використання.
 • Світовий досвід створення середовища електронного навчання «1 учень – 1 комп'ютер».


Тема 2. Навчальний мобільний комп’ютер: ноутбук. Ноутбук СМРС.

 • Технічні характеристики й особливості роботи.
 • Експлуатація мобільного пристрою.


Тема 3. Програмне забезпечення комп’ютерів.

 • Особливості операційних систем Windows, Android.
 • Робота з навчальним програмним забезпеченням.


Тема 4. Мережне середовище електронного навчання учнів.

 • Безпека комп’ютера для учня.
 • Бездротові мережі.
 • Електронне середовище класу.
 • Підключення до глобальної мережі Інтернет.  
 • Визначення необхідних умов функціонування мережі, вплив на організаційні аспекти навчання.


Тема 5. Середовище управління навчальним процесом ClassroomManagement.

 • Основні функції програми мережної взаємодії ClassroomManagement.
 • Практикум з організації мережної діяльності в класі.


Тема 6. Ефективне використання ресурсів у середовищі електронного навчання.

 • Особливості планування уроку, проекту
 • Різноманітність видів навчальної діяльності в середовищі «1 учень – 1 комп’ютер».
 • Педагогічне проектування навчального процесу з використанням мобільних пристроїв.


Навчання за програмою «Освітнє середовище «1 учень – 1 комп'ютер» триває протягом трьох днів та охоплює вивчення таких модулів:

Модуль 1. Аналіз навчального процесу та нових можливостей, які з’являються в епоху інформаційного суспільства.

Модуль 2. Планування й оцінка моделі «1 учень – 1 комп'ютер»

Модуль 3. Планування навчального процесу, розв’язування проблем, інтеграція й аналіз.

Модуль 4. По завершенню тренінгу (робота з онлайновими ресурсами для освітян).

Упродовж навчання за програмою «Освітнє середовище «1 учень – 1 комп’ютер» вчителі не лише ознайомлюються з онлайновими ресурсами (drive.google.com, http://prezi.com/, http://edu.glogster.com/,https://cacoo.com/, https://bubbl.us/, http://wikiwall.ru/, https://ru.surveymonkey.com/, http://en.linoit.com/), але й створюють за їх допомогою навчальну картууроку, яка містить: навчальну тему, зміст теми, види діяльності учнів, використані навчальні ресурси, нові ідеї, необхідні онлайнові ресурси; документ для оцінювання інструментів сценаріїв уроків, лист оцінювання видів діяльності на уроці, критерії оцінювання. На основі створених документів учитель може розробляти нові види діяльності учнів, додавати нові компоненти видів діяльності, а також розробляти власні стратегії оцінювання.

З метою подальшої підтримки педагогів, які проходили навчання, взаємного спілкування учасників проекту було створено спільноту в мережі Facebook (https://www.facebook.com/groups/155116834683491/), хід тренінгів та створені вчителями ресурси можна переглянути на вікі-сторінці програми в Україні (http://wiki.iteach.com.ua, розділ Тренінги за програмою Intel«Інноваційна модель Е-навчання «1 учень – 1 комп’ютер» в рамках НП «Відкритий світ»), створено безпечний освітній портал в рамках Національного проекту «Відкритий світ» (http://www.openworld.org.ua), який поєднав у собі велику кількість навчального матеріалу (звичайного та інтерактивного) і соціальну мережу.

Закінчивши навчання, педагоги готові до організації дослідницької діяльності учнів, орієнтування їх на поглиблений пошук інформації, оцінку надійності різних інформаційних джерел, створення мультимедійних ресурсів, та найголовніше те, що вчителі набувають стійкої мотивації до подальшого розвитку.

Згідно зі стандартами ЮНЕСКО [5], в структурі інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів виділяється 3 рівні їх розвитку:

1)     технологічна грамотність(володіння технічною підготовкою і знаннями ресурсів електронної мережі, необхідними для використання технічних засобів з метою отримання педагогічних знань для їх професійного зростання);

2)     поглиблення знань (володіння навичками і знаннями, необхідними для розробки й управління складними проектами, співпраці з іншими вчителями і використовування мереж для доступу до інформації, володіння зв’язками з колегами і фахівцями поза школою з метою свого подальшого професійного зростання);

3)     створення знань(схильність до експериментування і безперервного навчання, а також використання ІКТ для створення професійних співтовариств знань).

Очевидно, що програма «Інноваційна модель Е-навчання «1 учень – 1 комп’ютер» передбачає охоплення усіх трьох рівнів розвитку ІК-компетентностей вчителів, згаданих у рекомендаціях ЮНЕСКО, а тому є важливим чинникомцього процесу.

Висновки

Аналізпрограми Intel «Інноваційна модель Е-навчання «1 учень – 1 комп’ютер» в рамках НП «Відкритий світ» дає підставу говорити про неї як про вагомийчинник розвитку ІК-компетентності педагогів. Очевидно, що навчання на такому тренінгу є лише одним із кроків на шляху професійного зростання сучасного педагога, проте може стати істотним поштовхом до його подальшого саморозвитку.


Список використаних джерел

 1. Баловсяк Н. В. Концепція визначення структури інформаційної компетентності фахівця / Н. В. Баловсяк // Інформаційні технології в освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-26 травня 2006 р.).- Мелітополь: МДПУ, 2006. – C. 4–5.
 2. Гуржій А.М., Овчарук О.В. Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи. – [Електронний  ресурс].  – Режим доступу: http://ite.ksu.ks.ua/webfm_send/390.
 3. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / [В. Ю. Биков, О. В. Білоус, Ю. М. Богачков та ін.] ; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, О. В. Овчарук.– К. : Атіка, 2010. –88 с.
 4. Офіційний сайт національного проекту «Відкритий світ». – [Електронний  ресурс] .  – Режим доступу: http://www.ow.org.ua/uk-ua/home/about/.
 5. Структура ИКТ-компетентностиучителей. Рекомендации ЮНЕСКО, [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf.
 6. Чернікова Л. А. Розвиток інформаційно-технологічної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Чернікова Людмила Антонівна ; Класичний приватний ун- т. –Защищена 03.06.2012. – Запоріжжя, 2012. – укр. –Бібліогр.: с.16–18 (22 назв.).
<<