Чому програму Intel® «Шлях до успіху» слід продовжувати активно впроваджувати в школах України

Алла Забарна,
директор консультативно-тренінгового
центру «Педагог» (м. Сміла),
координатор спеціалістів з моніторингу
програми Intel «Шлях до успіху»
E-mail: allasmila@gmail.com


Підготовлено за результатами моніторингових досліджень програми 
у період з  2010 по 2013 рік

Корпорація Intel широко відома в українських освітянських колах не тільки як провідна компанія у сфері комп’ютерних технологій, але і як розробник нових педагогічних технологій, втілених у різноманітні освітні програми. В цьому році минуло 10 років з того часу, як в Україні було розпочато впровадження освітніх програм компанії Intel. Серед цих програм широкого розповсюдження в Україні набуває навчальна програма Intel® «Шлях до успіху», призначена для школярів середньої, старшої школи і молоді 16–25 років, яка дає змогу опанувати комп’ютерну грамотність, навчитися критичного мислення і співпраці.

З метою отримання відомостей, за якими можна визначити, чи розв’язуються за допомогою програми поставлені в її рамках завдання (формування в учнів критичного мислення, вироблення в учнів навичок співпраці та формування вмінь з комп’ютерних технологій);  надання методичної допомоги фасилітаторам програми; отримання відомостей, які використовуватимуться для подальшого вдосконалення програми; формування позитивного іміджу програми, пропаганди її цілей та завдань в Україні створена система моніторингу програми Intel® «Шлях до успіху».

Моніторинг здійснює команда спеціалістів з моніторингу, яку очолює їх координатор — автор даної статті. Робота спеціаліста з моніторингу — надзвичайно важливий компонент програми. Саме він допомагає виправляти порушення у технології програми.  Для цього, саме  з метою надання кваліфікованої допомоги фасилітатору, спеціалісти із моніторингу здійснюють моніторингові візити на заняття з учнями. Сьогодні спеціаліст із моніторингу – це методист, який відвідує заняття фасилітаторів (здійснює моніторинговий візит), дає їм корисні поради щодо технології роботи за програмою Intel® «Шлях до успіху», з яким можна обговорити проблеми, що виникають під час занять. Адже, часто-густо у своєму навчальному закладі фасилітатор залишається сам на сам з питаннями щодо програми Intel® «Шлях до успіху». У своїй школі він – єдиний сертифікований спеціаліст програми і йому немає з ким обговорити проблеми, які його турбують.

Свої враження від візиту спеціаліста з моніторингу фасилітатори можуть розміщувати у повідомленні на форумі сайта програми в темі МЕНЕ ВІДВІДАВ СПЕЦІАЛІСТ З МОНІТОРИНГУ. Наведемо деякі цитати з форуму.

 «…Обговорення заняття проходило в кілька етапів
Спочатку Олена з’ясувала моє особисте враження про заняття; потім звернула увагу на вдалі моменти уроку та методичні знахідки; зробила акценти на відсутності або неповноті деяких фрагментів заняття, які впливають на дотримання технології; всебічно обговорила зі мною кожен із фрагментів; надала конкретні рекомендації щодо усунення проблем, пов’язаних зі всіма знайденими недоліками ….»


«…В листопаді мене відвідала п. Віра з моніторингом.
Будь-яка перевірка "згори" завжди викликає страх та сковує дії. Але треба віддати належне п.Вірі, вона змогла підтримати мене та вселити впевненість. Питання, які вона ставила, змушували задуматись над речами, що раніше здавалися неважливими. Після закінчення заняття, вона вказала на слабкі місця та дала поради. Її зауваження були дуже тактовними та влучними. Я вдячна п. Вірі за розуміння, підтримку та допомогу...»


Крім здійснення моніторингових візитів, спеціалісти з моніторингу проводять тренінги для фасилітаторів, розробляють сценарії майстер-класів, створюють методичні матеріали для фасилітаторів, проводять телефонне інтерв’ювання з метою з’ясування впливу впровадження програми на ефективність навчально-виховного процесу в закладах освіти. З наступного навчального року в систему моніторингу програми буде впроваджуватися ще одна форма – телефонна методична допомога (телефонне консультування).

Створена в Україні система моніторингу програми Intel® «Шлях до успіху» дає позитивні результати в процесі впровадження програми в Україні. Головна її особливість полягає в тому, що спеціалісти з моніторингу не контролюють фасилітаторів, а оцінюють їхню роботу і надають методичну допомогу. Така система, на нашу думку, є найбільш ефективною для впровадження інноваційної педагогічної технології програми Intel® «Шлях до успіху».

За результатами моніторингових досліджень програми у період з 2010 по 2013 рік службою моніторингу програми було сформульовано п’ять причин того, чому програму Intel® «Шлях до успіху» слід продовжувати активно впроваджувати в школах України.

Причина 1. Вплив програми на формування у школярів навичок, які їм потрібні для успішної діяльності в умовах конкуренції у ХХІ столітті.

Кожне навчальне заняття за програмою  Intel® «Шлях до успіху» фасилітатори будують так, щоб в учнів:

  • Вироблялися навики співпраці: протягом 11 занять учні працюють у незмінних парах, решту 6 занять – у малих групах по 3–5 осіб;
Результати анкетування фасилітаторів після завершення навчання з учнями


  • Формувалися вміння з комп’ютерних технологій: протягом навчання за програмою учні освоюють такі програмні засоби, як графічний і текстовий редактори, електронні таблиці, програма підготовки презентацій, система пошуку в Інтернеті, технологія Веб 2.0, вчаться, також працювати з електронним довідником;
Результати анкетування фасилітаторів після завершення навчання з учнями


  • Формувалися навички критичного мислення.  

 


Результати анкетування фасилітаторів після завершення навчання з учнями


Причина 2. Вплив програми на формування у школярів активної життєвої позиції –  розуміння того, що саме від їхньої діяльності або бездіяльності залежить вирішення проблем спільноти.

Один з курсів програми присвячений життю у спільноті і вирішенню проблем спільноти (68 % всіх учнів-учасників програми, а це 2040 школярів у 2012/2013 н.р., відвідують саме цей курс). У підсумковій анкеті фасилітатори відзначають збільшення розуміння учнями належності їх до місцевої спільноти:Результати анкетування фасилітаторів після завершення навчання з учнями


Причина 3. Позитивний вплив програми на рівень інноваційних процесів у школах-учасницях.

Всі учасники програми: і самі вчителі-фасилітатори, і адміністратори шкіль-учасниць, і учні та їхні батьки відзначають суттєвий вплив програми на навчально-виховний процес. Нижче наведені діаграми, побудовані за результатами телефонного інтерв’ювання адміністрації закладів-учасників програми.Результати телефонного інтерв’ювання
заступників директорів навчальних закладів-учасників програми Intel® «Шлях до успіху»

Крім цього, за результатами телефонного інтерв’ювання серед змін у навчально-виховному процесі школи члени адміністрації відзначають те, що «прийоми та методи програми використовуються під час навчання інших предметів; у виховній роботі помітні зміни в учнях   – учні почали думати; клас став згуртованішим; діти демонструють свої знання іншим учням школи; діти вчаться бачити проблеми і вирішувати їх; вчителі цікавляться програмою; рівень знань учнів піднявся; діти задумуються про вибір професії; діти зацікавилися комп’ютером, як машиною, яка допомагає вчитися; діти зацікавилися соціальними проектами; підвищилася активність дітей».

Тільки 12% з числа опитаних повідомили, що не мають відгуків від батьків, учнів та вчителів. Решта респондентів відзначають позитивні відгуки про програму. Причому учасники навчально-виховного процесу висловлюють їх не тільки усно, а й розміщують на шкільному сайті. Батьки зазначають, що діти почали замислюватися про майбутню професію, класні керівники спостерігають покращення стосунків в учнівських колективах, зауважують, що «діти стали ініціативніші», вчителі-предметники говорять, що «учні не просто грають, а використовують ПК для навчання; покращується мислення учнів, їхні уміння аналізувати, оцінювати події, явища, дії, результати». Один учитель повідомив: «всі вони утворили спільноту. Заняття з 15 до 17 години і батьки переживають, що діти пізно повертаються додому. Відзначають зайнятість і зацікавленість учнів». Зустрічаються і такі відгуки: „учні хочуть працювати; учні навчилися виділяти головне; учні зацікавлені”. Жодних негативних відгуків про програму респонденти не повідомили.

Останнє запитання, яке ставили заступникам/директорам шкіл стосувалось планів школи щодо її участі у програмі. Проте адміністрація шкіл занепокоєна тим, чи будуть години. Деякі респонденти наводили такі аргументи щодо продовження співпраці з програмою: «плюс для школи; школа має інформаційно-технічний профіль і участь в програмі доповнює роботу школи; школа приміська, часто приймаємо гостей, хочемо і маємо розвиватися, і гріх не використати такі можливості; бачимо практичні результати роботи, зацікавленість учителя і дітей, бажання класних керівників продовжувати роботу».

Причина 4. Вплив програми на підвищення рівня професійної майстерності вчителів шкіл.

Всі учасники програми: і самі вчителі-фасилітатори і адміністратори навчально-виховних закладів, відзначають суттєве підвищення професійного та методичного рівня педагогів-учасників програми.

Так у підсумковій анкеті 76% фасилітаторів повідомили, що використовують методи, засвоєні у програмі, під час викладання інших предметів.Результати анкетування фасилітаторів після завершення навчання з учнями


Під час підведення підсумків навчання 74 % фасилітаторів зазначили, що вони як викладачі змінились завдяки участі у програмі:Результати анкетування фасилітаторів після завершення навчання з учнями


Телефонне опитування заступників директорів шкіл показало, що в переважній більшості навчальних закладів педагогічні колективи шкіл, члени методичних об’єднань, батьківська громадськість обізнані про впровадження програми в школі. Зазвичай фасилітатори виступають на: педрадах, нарадах при директорі, міських та районних МО вчителів, навчально-методичних семінарах, конференціях, батьківських зборах, фестивалях методичних ідей. Програма популяризується, також, на семінарах для класних керівників, учнівських лінійках.

82% респонденти зазначили, що вони помітили зміни, які відбулися з учителем, який став фасилітатором. Серед змін, які відбулися з вчителем-фасилітором, респонденти відмічають: «став більш самостійний, ініціативний; по-іншому стала проводити інші уроки; стала бачити результат; підвищився методичний рівень учителя; елементи технології використовує на уроках біології; стала комунікабельніша; стала краще виступати; підвищився фаховий рівень; вдосконалив свою методику, як фахівець, є прогрес; стала активною в роботі; включається в роботу на рівень загальноміських заходів».

В усіх випадках, коли вчитель-фасилітатор атестувався, його діяльність у програмі позитивно вплинула на результат атестації (категорії були без проблем або підтверджені або підвищені, крім цього встановлені педагогічні звання). А один заступник директора під час інтерв’ювання сказав: «буде атестуватися наступного року, вплине на підвищення категорії обов’язково».

Причина 5. Школярі України зацікавлені в програмі.

Останньої п’ятою причиною продовження впровадження програми в школах України є велике бажання школярів відвідувати заняття та отримувати відчутний результат від навчання, адже учні одразу використовують набуті знання, уміння та навички та ще й одержують можливість вносити зміни у власне життя та у життя своєї спільноти.

У підсумковій анкеті фасилітатори відзначають велику зацікавленість учнів програмою Intel® «Шлях до успіху»:Результати анкетування фасилітаторів після завершення навчання з учнями


У повідомленнях численних блогів фасиліторів, присвячених програмі Intel® «Шлях до успіху», можна прочитати багато схвальних відгуків учнів про програму. А найвлучніше ставлення учнів до програми прозвучало одного разу в школі №168 м. Києва: на пропозицію вчителя-фасилітора завершувати роботу, бо вже давно вийшов час заняття, учні відповіли: «Ларисо Петрівно! Як Ви не розумієте – це треба нам не для оцінки, це треба для нас самих!»

Замість післямови

«Курс має жити!» – так лаконічно і влучно написав в своїй підсумковій анкеті один фасилітатор. Основні причини для цього викладені вище. А узагальнити все вищесказане можна однією фразою: якщо ви дійсно хочете впроваджувати в навчально-виховний процес компетентнісний підхід  та особистісно-орієнтовані технології – залучайтесь до програми Intel® «Шлях до успіху», бо в ній є і сучасне навчання (навчання співпраці, критичного мислення і комп’ютерних технологій), і моральне виховання (навчання учнів будувати власну життєву траєкторію), і потужний розвиток учнів. Для вчителів у програмі є гарне підґрунтя для їхнього професійного зростання.

<<